Loader

Změny a novinky

Toto je seznam verzí aplikace Trynx, tak jak byly postupně vydávány. Nejnovější verze je jako první. Každá verze obsahuje seznam změn, které v ní byly provedeny.

Aktuální vydání: 02.07.2024 - číslo verze: 2024V098
- oprava uploadu suborů, xls soubory generované z jiných programů byly přejmenovány chybně na soubor s příponou .doc -> opraveno
- oprava helpdesku - odesílání zpráv z tlačítka "podpora" negenerovalo správný obsah pro email zákazníkovi
- faktura z dodacího listu - úprava pro umožnění editace položek, které nejsou vloženy z ceníku tzn. nemají vazbu na sklad
- vkládání slevy do faktury - oprava pro správné zpracování všech použitých sazeb DPH na faktuře.

Aktuální vydání: 29.06.2024 - číslo verze: 2024V097
- oprava napojení formuláře technické podpory - odesílal požadavky s chybou
- úkoly - barevné odlišení komentářů, které byly odeslány zákazníkovi
- úkoly - do přehledu úkolů pro zákazníka doplněny komentáře odeslané na zákazníka
- úkoly - do editace úkolu doplněn výběr pracovníka zákazníka
- úkoly - do přehledu úkolů doplněn sloupec se jménem pracovníkem a jeho emailem. Také je možno hledat podle těchto sloupců

Aktuální vydání: 23.06.2024 - číslo verze: 2024V082
- obecné seznamy a číselníky - v některých nemuselo fungovat uživatelské nastavení tabulky a reset do továrního nastavení -> opraveno
- přehled skladu - inventura - oprava výpočtu inventurního stavu
- sklad - odpady v období - přidány celkové součty přijatých a vydaných jednotek
- doplněn modul pro napojení Helpdesku na OpenAI - zatím v testovací verzi


Aktuální vydání: 19.06.2024 - číslo verze: 2024V079
- přidána podmínka pro zamezení výdeje z importovaných CSV položek, které zatím nebyly naskladněny
- inventura a přehled skladu nyní nepracuje s příjmy importovaných CSV položek, které zatím nebyly naskladněny
- helpdesk - úkoly - komentáře - přidána možnost odeslání zapsaného komentáře na emaily zákazníka. Odesílá se na kontaktní email v kartě zákazníka a pak na jednotlivé pracovníky, kteří mají povolen příjem zpráv z helpdesku
- helpdesk - úkoly - pole "stav" je nyní povinné pro uložení formuláře
- faktury přijaté a vydané - export do XML Pohoda - opraveno generování adresáře v XML tak aby Pohoda nevytvářela duplicity
- faktury přijaté a vydané - export do XML Pohoda - změna typu zaokrouhlení na "žádné"
- faktury zálohové a interní - oprava datumu splatnosti v QR kódu -> nyní je datum splatnosti roven datu generování QR kódu


Aktuální vydání: 03.06.2024 - číslo verze: 2024V078
- stavy dokladů - přidán sloupec "popis" a "pořadí"
- úkoly - doplněno zobrazení pole "popis" v rozbalovacím seznamu stavu úkolů, dále seznam stavů úkolů zohledňuje pořadí zadané v definici stavu úkolů

Aktuální vydání: 25.05.2024 - číslo verze: 2024V077
- faktury přijaté - dokončena integrace Digitoo.ai

Aktuální vydání: 20.05.2024 - číslo verze: 2024V076
- sklad - výpočet aktuálního množství skladem nyní nezahrnuje příjmy naimportovaných položek z CSV, kde nebylo dokončeno naskladnění
- sklad - přehled skladu - do přehledu naskladnění je doplněn sloupec "import z csv" a "import dokončen" pro kontrolu dokončení naskladnění importovaných položek
- všechny moduly - úprava designu záhlaví základní tabulky tak aby záhlaví zabíralo méně místa na výšku
- pokladna - ošetření chyby v případě, že není zadána částka ani nula, ale jen prázdné pole.
- helpdesk - doplněn veřejný přístup k seznamu úkolů pro zvolené partnery. V adresáři na záložce "helpdesk" z adresáře
- úkoly - přidána volba "použít fond HD" a "čas z fondu". Slouží pro odečtení použitého času z fondu dle skupiny partnera.
- číselník skladových položek - tisk ceníku - přidána možnost řazení podle zvoleného sloupce

Aktuální vydání: 05.05.2024 - číslo verze: 2024V054
- adresář - přidáno rychlé hledání podle skupiny a kódu partnera
- hromadné emaily - přidávání skupin adresátů nyní respektuje nastavení aktivní/neaktivní na kartě partnera
- faktury přijaté - oprava chyby kdy při úhradě faktury přijaté tlačítkem neylo zapsáno datum úhrady
- tlačítko podpora - přidán svisle orientovaný text "podpora"
- objednávky - naskladnění množství menšího než 1 vytvářelo chybně výdejku, opraveno.
- úkoly - přidán uživatelsky konfigurovatelný formulář
- nastavení - přidána záložka s nastavením textů uživatelských formulářů
- csv import - doplněno automatické generování názvů sloupců, pokud zdrojový CSV soubor neobsahuje řádek s názvy sloupců => názvy sloupců na řádku = 0
- csv import - oprava odskočeného posunování sloupců myší
- posílání dokladů emailem - nyní se neprovádí v okamžiku kliknutí na tlačítko "odeslat", ale až při zpracování fronty odchozích emailů což je jednou za 5 minut.
- sklad - příjemky v období - doplněn tisk ceny dopravy a celkový součet ceny dopravy
- obsahy dokladů - oprava chybného zobrazení skrytých hodnot, oprava chybného ukončení editovaného řádku
- zakázky - barevné zvýraznění položek, které mají celkové množství skladem menší množství než je požadováno v zakázce
- práce s kurzem - při zadání kurzu je nyní akceptována desetinná čárka nebo tečka na numerické klávesnici

Datum vydání: 14.04.2024 - číslo verze: 2024V043
- hledání partnerů - rozbalovací výběr nyní hledá jen v aktivních partnerech,
- hledání partnerů - optimalizována rychlost hledání
- tlačítko podpora je nyní schováno za levým okrajem okna, objeví se po najetí na vyčnívající obdélník
- všechny moduly - přidáno tlačítko pro kopírování dokladu přímo z karty dokladu (pokud modul kopírování uměl)
- faktura - tlačítko pro uložení karty přesunuto do horní lišty, k tomu přidáno tlačítko pro uložení a návrat zpět do přehledu faktur
- faktura - doplněn tisk kurzu na exportní fakturu v cizí měně
- faktura - doplněn tisk celkové částky v domovské měně na fakturu v cizí měně
- automatické zamykání dokladů - volitelný parametr. Pokud je nastaven, jsou doklady, které to umožňují, po odeslání emailem, náhledu nebo stažení PDF automaticky uzamčeny
- dodací list může mít nyní stejné číslo jako faktura, z které byl vytvořen - volitelný parametr
- omezení počtu neúspěšných přihlášení na 3 během 15 minut
- sklad - přehled skladu - optimalizována rychlost hledání oddělením hledání podle dodavatele pod samostatné tlačítko
- faktury a zálohové faktury - upomínky je nyní možno vygenerovat do PDF souboru pro pozdější odeslání jinou cestou než emailem přímo z programu. Pro text upomínky se používá shodná šablona jako pro emailovou upomínku. Tuto šablonu můžete nastavit v "Seznamy -> ostatní -> šablony emailů"
- objednávky - při naskladnění a výdeji položek objednávky byly chybně zpracovány prodejní ceny výdejky (byly mínusové) a tím vznikal záporný zisk
- objednávky - při naskladnění a výdeji se nyní nově použije datum skutečného dodání jako datum skladového dokladu (výdeje nebo příjmu). Datum skutečného dodání v objednávce se naplní maximálním datumem z přijímaných položek.
- csv import - rozšíření funkčnosti pro import dle klíčových položek dotahovaných z jiných tabulek


Datum vydání: 29.03.2024 - číslo verze: 2024V027
- sklad - tiskové sestavy příjemky za období, výdejky za období, příjemka, výdejka jsou doplněny o součty množství podle jednotlivých jednotek
- sklad - karta příjemky a výdejky je doplněna o rychlý součet množství podle jednotlivých jednotek
- sklad - tlačítko "výdej" z příjemky nyní vydává přímo z této konkrétní příjemky
- úkoly - doplněna práce se stavem úkolu (nový, hotovo atd..)
- faktury - na daňovém dokladu k zaplacené záloze se nyní netiskne datum splatnosti - není potřeba
- faktury - úhrada faktury daňovou zálohou nyní převezme datum zaplacení z data úhrady daňové zálohy.
- datumové pole v listgridech - vždy vypnuto automatické vyplňování
- hromadná akce "úhrada" fatur vydaných, přijatých a zálohových nyní umožňuje zadání datum úhrady všech vybraných faktur
- sklad - příjemky a výdejky - oprava výpočtu zisku položky
- dodací listy přijaté - oprava výpočtu zisku položky
- zakázky a nabídky - přejmenování zisku na přirážku
- sklad - inventura - tisk protokolu upraven tak aby pracoval i s nulovými položkami inventury


Datum vydání: 20.03.2024 - číslo verze: 2024V023
- faktury vydané, faktury přijaté - oprava exportu sazby 12% do CSV Stereo
- faktury přijaté - opraven export do XLS při aktivním filtrování kdy docházelo k chybě a export nebyl proveden
- zakázky - vylepšena tisková sestavy "Zakázky - podrobně". Nyní je možno zobrazit pouze nehotové zakázky a zvolit jestli se má tisknout přehled prodejních položek, nebo nákladových, nebo práce
- všechny tiskové sestavy v programu Trynx nyní ukládají své nastavení. To znamená, že si pamatují například nastavení období, nebo výběr odběratelů apod...


Datum vydání: 06.03.2024 - číslo verze: 2024V022
- sklad - doplněna nová tisková sestava "Náklady", zobrazuje za zvolené období přehled cen dopravy, manipulace, práce skladu a úprav ceny jak v příjemkách, tak ve výdejkách
- sklad - při příjmu je povinné zadání hodnoty brutto, pokud je aktivní práce s hmotnostmi v nastavení
- sklad - brutto v příjmu je nyní na desetinné místa dle nastavení programu


Datum vydání: 03.03.2024 - číslo verze: 2024V021
- oprava vzhledu emailů odesílaných ze systému
- kopírování faktur - odstranění příznaku "emailem"
- daňový doklad k zaplacené záloze - odstranění data splatnosti
- daňový doklad k zaplacené záloze - oprava počtu řádků
- bankovní transakce - přidárno interní číslo faktur přijatých do seznamů
- oprava chybného vytváření výchozího bankovního účtu při nastavení firmy
- pokladní doklad - přidána možnost tisku kopie pokladního dokladu na stejné straně jako originál
- faktura vydaná - při uhradě faktury daňovou zálohou se použije datum zaplacení zálohy jako datum zdanitelného plnění
- optimalizace kódu šablonu
- úkoly - oprava návratové hodnoty počtu pracovních dní v měsíci
- faktury vydané - ukládání nastavených hodnot pro tiskové sestavy a exporty


Datum vydání: 01.03.2024 - číslo verze: 2024V020
- oprava aktualizace zobrazení okna "úhrady a zálohy" ve fakturách, zálohových fakturách, přijatých fakturách, interních fakturách, dodacích listech vydaných a přijatých
- detailní logování mazání záznamů
- oprava vytváření vazby pokladního dokladu na hotovostní úhradu vydané faktury
- dodací list vydaný - přidáno pole pro volný zápis čísla faktury
- oprava rychlosti práce v úhradách zálohových faktur
- v úhradách faktur (vydané, zálohové, přijaté) se nyní nabízí jako výchozí zbývající částka k úhradě (rozdíl fakturováno mínus uhrazeno)
- sklad - doplnění práce s kurzem při naskladnění položky v cizí měně
- úkoly - emailové notifikace o změnách v úkolu a zprávách v chatu nyní obsahují v předmětu název firmy


Datum vydání: 10.02.2024 - číslo verze: 2024V015
- odřádkování v potvrzení výkupu (tisková sestava příjemky na sklad)
- doplnění vydávaného množství do přehledu nákupů k výdeji v přehledu skladů

Datum vydání: 10.02.2024 - číslo verze: 2024V015
- dodací listy přijaté a dodací listy vydané mají vylepšenou kontrolu mazání přijatých položek. Nyní není možné smazat přijatou položku, pokud je z ní proveden výdej
- dodací listy přijaté i vydané nyní před mazáním souvisejících příjemek a výdejek kontrolují zbývající položky na těchto vázaných dokladech a pokud po vymazání všech položek z nadřazeného dodacího listu na dokladu zbývají položky, upozorní na to a dodací list nevymaže. Stejně tak, pokud jsou vložené nějaké přílohy na příjemce nebo výdejce
- oprava formy úhrady při vytvoření dodacího listu ze zakázky, nyní se přebírá forma úhrady z karty partnera, pokud na zakázce není forma úhrady vyplněna

Datum vydání: 29.01.2024 - číslo verze: 2024V010
- oprava nabídky dodacích listů při vytváření faktury z dodacího listu. Nyní se nabízí jen ty dodací listy, které jsou pro shodného odběratele a nemají ještě fakturu, případně jsou na stejné faktuře
- vypnutí možnosti vytvoření dodacího listu z faktury, pokud jde o fakturu vytvořenou z dodacích listů, nebo pokud jde o opravný daňový doklad
- API - mobilní aplikace doprava - nezobrazuje nyní dodací listy, které mají fakturu a tato byla uhrazena.
- v PDF faktuře se nyní nezobrazuje sleva pokud je 0%
- přidán parametr, kterým je možno vypnout zobrazení kódů položek ve fakturách, dodacích listech a opravných daňových dokladech
- pokud je nastavena práce s cenou za jednotku = cena je bez DPH, pak se ve výběrovém seznamu bude objevovat cena bez DPH. Při změně nastavení se změna projeví až u nové faktury
- oprava výpočtu data splatnosti při kopírování faktury vydaných a zálohových


Datum vydání: 21.01.2024 - číslo verze: 2024V004
- podpora nového ARES
- přechod na PHP 8.2

Datum vydání: 03.01.2024 - číslo verze: 2024V001
- číselník skladových položek - vázané položky - nyní lze přidat položky ze skupin (materiál, obaly, vratné obaly)
- inventura - oprava chyby při generování inventury pro vybranou skupinu číselníku skladových položek

Datum vydání: 28.12.2023 - číslo verze: 2023V127
- Fyzická inventura - optimalizované zpracování inventárních stavů
- Fyzická inventura - přidán kontrolní seznam pohybů po inventuře

Datum vydání: 26.12.2023 - číslo verze: 2023V126
- Číselník skladových položek - doplněna možnost hromadné změny DPH

Datum vydání: 13.12.2023 - číslo verze: 2023V125
- sklad - výdejky - úprava práce s obaly a odpady
- sklad - příjemky a výdejky - tisk COT, CZT, doprava, auto, řidič

Datum vydání: 07.12.2023 - číslo verze: 2023V124
- optimalizace rychlosti práce v modulu Faktury a Přehled skladu
- zakázkové SQL dotazy

Datum vydání: 03.12.2023 - číslo verze: 2023V121
- cenové skupiny mají možnost nastavení aktivity od - do
- B2B mobilní aplikce akční položky - do poznámky objednané položky se přenáší poznámka z platné aktivní cenové skupiny
- odeslání emailové notifikace o nové objednávce z mobilní aplikace zákazníkovi a obchodníkovi
- Dodací list - do položek zpět se použije skladová a prodejní cena z posledního komisního dodacího listu, ke kterému ještě není vystavena faktura

Datum vydání: 22.11.2023 - číslo verze: 2023V120
- vlastní ceník - automaticky plněný z karty v adresáři je nyní plněn cenou před slevou.
- vlastní ceník - zobrazit cenu po slevě bez DPH i s DPH
- úpravy API rozhraní pro B2B mobilní aplikaci
- zrychlení hledaní v přehledu skladu o 150%

Datum vydání: 09.11.2023 - číslo verze: 2023V120
- kopírovaný doklad má nyní vždy stav "nový"

Datum vydání: 07.11.2023 - číslo verze: 2023V119
- automatické plnění vlastního ceníku, pokud je aktivován u odběratelů. Plní se dle obratů v posledním měsíci, vždy o půlnoci.

Datum vydání: 04.11.2023 - číslo verze: 2023V118
- B2B API pro mobilní aplikaci doplněno o akční ceník

Datum vydání: 02.11.2023 - číslo verze: 2023V117
- okno poznámky dodavatele/odběratele je nyní možno zvětšovat a zmenšovat. Stejně jako pozici okna si program pamatuje i nově nastavenou velikost.
- při vytváření výdejky / dodacího listu ze zakázky se použije výchozí sklad karty jen pokud nepůjde o sklad vratných obalů. Pokud jde o vratný obal, použije se výchozí sklad pro výdej ze zakázky.

Datum vydání: 26.10.2023 - číslo verze: 2023V114
- Cenové skupiny mají nyní možnost nastavit omezenou dobu platnosti. Hodí se pro cenové akce. Omezená doba platnosti a to zda je cenová skupina aktivní se promítá pouze pro B2B nákupy. Při běžné práci (všude jinde než v B2B) je cenová skupina použita pouze pokud ji má odběratel přidělenu na své kartě.
- Oprava kontroly originality záznamu při uložení změn. Zamezí nekonzistenci dat v případě současné editace záznamu dvěma uživateli.


Datum vydání: 16.10.2023 - číslo verze: 2023V113
- Helpdesk - Úkoly - datumové pole přidáno tlačítko pro nulování
- Helpdesk - Fond pracovní doby - opraveny součty


Datum vydání: 06.10.2023 - číslo verze: 2023V112
- přidána možnost přepočtu cen a zisku položek zakázky a dodacího listu vydaného
- opraven výpočet zisku při vytvoření faktury z dodacího listu

Datum vydání: 02.10.2023 - číslo verze: 2023V097
- objednávka - nyní je možné do dodaného množství zapsat mínusové hodnoty. Při kliknutí "naskladnit a vydat" se provede příjem dodaných poožek a výdej mínusových položek.
- dodací list - oprava chybně vypočteného zisku

Datum vydání: 30.09.2023 - číslo verze: 2023V094
- přidáno nastavení uživatele "používat email k odeslání dokumentů". Pokud je zakliknuto, bude email uživatele použit pro odeslání dokumentů. Pokud není zakliknuto, bude použit email uživatele vázaného na doklad, nebo email firmy.
- do karty zakázky přidána možnost rozdělení zakázky do dalších zakázek, které obsahují jen položky zakázky, které aktuálně nejsou skladem
- ze zakázky je nyní možno přidat položky na již existující dodací list, stejného odběratele, který není uzavřen nebo stornován.
- v zakázce jsou nyní barevně zvýrazněny položky, které mají zisk pod nastavenou úrovní. Nastavení je možno provést v parametrech programu. Výchozí hodnota je 20%
- pro tlačítko zobrazení historie přidán tooltip s informací o autorovi záznamu, času vytvoření a autorovi posledních změn času změny
- Helpdesk - úkoly - datumové pole je nyní obsluhováno novou komponentou. Později bude tato nová komponenta použita všude.

Datum vydání: 14.09.2023 - číslo verze: 2023V072
- doplněna možnost zapnutí/vypnutí práce s odpady ve skladu
- doplněna tisková sestava "Průběžný stav odpadů"
- doplněn kód COT a CZT kód do adresáře firem a nastavení firmy

Datum vydání: 11.08.2023 - číslo verze: 2023V071
- doplněny překlady do angličtiny, němčiny, polštiny, maďarštiny, slovenštiny, ukrajinštiny

Datum vydání: 12.07.2023 - číslo verze: 2023V068
- oprava JS pro správné otevírání náhledů karet
- nastavení neaktivních položek ceníku rozšířeno o podmínku na nulové množství skladem (tato podmínka je výchozí)

Datum vydání: 22.06.2023 - číslo verze: 2023V063
- QR kódy faktur - ošetření mezních datových stavů
- ORO - celní správa - přidán report za období
- Export pro Stereo - změna exportu střediska ze sloupce "Druh" do sloupce "Středisko"

Datum vydání: 16.06.2023 - číslo verze: 2023V062
- přidána možnost nastavení zda se má varibilní symbol faktury vytvořené ze zakázky rovnat číslu zakázky
- přidána možnost nastavení zda se má popis zakázky přenášet do faktury
- v knize faktur přijatých je nyní možno zadat filtr podle čísla zakázky. Pracuje se zakázkami spárovanými s přijatou fakturou.

Datum vydání: 15.06.2023 - číslo verze: 2023V061
- přidána možnost nastavení předvoleného výběru všech položek ve výběrových seznamech

Datum vydání: 13.06.2023 - číslo verze: 2023V060
- ze zakázky je nyní možné vytvořit objednávku s vybranými prodejními nebo nákladovýni položkami zakázky, nebo vybranou prací
- při párování faktury přijaté se zakázkou je možné zvolit "Počítat přímo do nákladů zakázky" . V takovém případě se částka z faktury započte do celkových nákladů zakázky.
- výběrové seznamy jsou nyní ve výchozím stavu bez vybraných položek

Datum vydání: 09.06.2023 - číslo verze: 2023V057
- dodací listy vydané - přidáno pole "cena po slevě" a "zisk"
- přehled skladu - výdeje - přidáno pole "cena po slevě" a "zisk"
- přehled skladu - příjmy a výdeje - opraveno neukládání změny pořadí a nastavení sloupců
- QR kódy na fakturách - změna kontrolního součtu pro vyšší spolehlivost skenování

Datum vydání: 06.06.2023 - číslo verze: 2023V057
- v evidenci úkolů v seznamu pracovníků přidáno pole pro popis práce
- v seznamech vylepšeno zobrazení druhého a dalších řádků ve víceřádkových zadáních
- v editaci záznamů byla přesunuta součtová kartička doprava nahoru bez možnosti sbalení a rozbalení, řádky seznamů tak mají vždy plnou délku podle šířky obrazovky

Datum vydání: 01.06.2023 - číslo verze: 2023V056
- v evidenci úkolů přidána možnost vytvoření podúkolu - jde pak o kopii hlavního úkolu s vazbami na související úkoly
- opravy a úpravy práce příjemkou v režimu hmotností brutto a netto

Datum vydání: 29.05.2023 - číslo verze: 2023V055
- v evidenci úkolů do seznamu pracovníků doplněny pole "start práce" a "Čas práce". Dále je doplněno pole "Hodinový fond do konce měsíce", které počítá rozdíl mezi součtem hodin pracovníka za daný měsíc a jeho měsíčním hodinovým fondem
- do číselniku uživatelů doplněno pole "Měsíční hodinový fond"
- pokud se uložením záznamu změní jeho pozice v aktuálně nastaveném filtru / pořadí, nepřeskočí pozice v tabulce na stránku s tímto záznamem, ale zůstane na původní stránce

Datum vydání: 24.05.2023 - číslo verze: 2023V054
- B2B přidána možnost vypnutí zobrazení dostupnosti položek
- API doplněno o aktuální skladové zásoby pro vybraný sklad
- úprava práce s hmotností obalů v příjemce

Datum vydání: 21.05.2023 - číslo verze: 2023V053
- do evidence úkolů doplněny další tři datumové pole

Datum vydání: 18.04.2023 - číslo verze: 2023V049
- chatbox okno je nyní programově možno umístit jak do hlavní lišty karty, tak napravo od záložek v kartě. Ukázka je vidět v evidenci úkolů. Později bude rozšířeno do dalších částí aplikace.

Datum vydání: 17.04.2023 - číslo verze: 2023V049
- pro variantu ukládání formmulářů globalSaveForms=true přidáno druhé ukládací tlačítko, které nezavře formulář

Datum vydání: 16.04.2023 - číslo verze: 2023V049
- zrušena možnost registrace nového účtu v lokálních instalacích aplikace Trynx
- do modulu sklad nově doplněna tisková sestava odpadů v odbodbí

Datum vydání: 06.04.2023 - číslo verze: 2023V048
- opravena práce s váhou v příjemce na sklad. Po zápisu váhy brutto se provede výpočet váhy netto = brutto - váha obalů a výsledek netto se vloží do přijatého množství. Pokud není obal definován v číselníku, použije se zapsaná hmotnost obalu z příjemky
- oprava odesílání emaiilů - při nevyplněném jménu kontaktní osoby se email neodeslal

Datum vydání: 01.04.2023 - číslo verze: 2023V047
- nový přednastavený filtr do úkolů: zobrazit rozpracované placené úkoly

Datum vydání: 27.03.2023 - číslo verze: 2023V046
- Doplněn číselník mezinárodních kódů odpadů.
- do příjemky a výdejky doplněno automatické vložení kódu odpadu, pokud je v číselníku položek vyplněn
- pokud není uživatel "správce skladu", nevidí ve výdejce skladové ceny, prodejní ceny, zisk a slevu


Datum vydání: 24.03.2023 - číslo verze: 2023V045
- oprava použití výchozího skladu ceníkové položky při vytvoření výdejky a dodacího listu ze zakázky. V případě dodacího listu ze zakázky se na výchozí sklad nebral ohled. Vyřešeno.
- při změně odběratele v zakázce nebere v úvahu výchozí druh platby z karty partnera. Opraveno.


Datum vydání: 23.03.2023 - číslo verze: 2023V044
- napojení na digitoo.cz
- přidána práce s hmotností a obaly do skladové příjemky

Datum vydání: 27.02.2023 - číslo verze: 2023V040
- modul úkoly - zkušebně přidáno tlačítko pro uložení formuláře v horní liště programu
- přehled skladu - inventura k datu - omezen výběr skladů na jeden

Datum vydání: 26.02.2023 - číslo verze: 2023V037
- modul úkoly - doplněna možnost přidávání více zůčastněných pracovníků, jsou jim pak posílány notifikace o změnách v úkolu
- modul úkoly - změna rozložení editace - popis přesunut na záložku, stejně tak provedené práce z helpdesku a přiložené soubory

Datum vydání: 21.02.2023 - číslo verze: 2023V036
- mobilní aplikace doprava - řazení zákazníku je nyní shodné s řazením v modulu Doprava
- mobilní aplikace doprava - položky zpět se nyní řadí tak jak jsou zadávány tzn. bez přesunu pozice podle typu položky

Datum vydání: 19.02.2023 - číslo verze: 2023V035
- faktury vydané a zálohové - možnost výběru šablony emailu před jeho odesláním

Datum vydání: 18.02.2023 - číslo verze: 2023V034
- objednávky - nová možnost generovat obsah objednávky z požadovaného množství - generuje pouze ty položky, které mají aktuální stav menší než je požadované množství
- faktury - přehled faktur nyní obsahuje nové pole "doprava", kde se zobrazuje název dopravy použité pro dodací list, z kterého faktura vznikla. Podle tohoto pole nejde hledat ani řadit seznam faktur.
- oprava nastavení viditelnosti a pořadí zvolených sloupců

Datum vydání: 15.02.2023 - číslo verze: 2023V033
- v nastavení programu -> údržba je možno nechat doplnit skladovou cenu do výdejů, kde je skladová cena 0 (například výdeje do mínusu)
- kniha partnerů - doplněna o záložku "účty", kde se mohou z registru plátců DPH načíst bankovní účty partnera. Na tuto záložku jsou při přihlášení uživatele automaticky převedeny údaje o účtu z hlavní karty partnera
- faktury přijaté - možnost výběru bankovního účtu, který bude použitý pro platební příkaz
- faktury vydané - možnost výběru bankovního účtu odběratele, například pro vrácení přeplatku

Datum vydání: 11.02.2023 - číslo verze: 2023V017
- rozšířeny možnosti exportu pro Stereo - nastavení účtů má dati, dal, číslování dokadů pro každou číselnouřadu dokladů zvlášť.

Datum vydání: 10.02.2023 - číslo verze: 2023V015
- doplněna možnost vypnutí reklamního textu v zápatí dokladů (nutné objednání této příplatkové služby)
- možnost vypnutí tisku emailové adresy odběratele v dokladech
- oprava vytváření kopie zálohové faktury

Datum vydání: 03.02.2023 - číslo verze: 2023V014
- odesílání emailů - je možné nastavit jiné globální jméno odesilatele než je název firmy
- ORO celní správa - modul pro export spotřeby lihu
- platební příkazy - oprava výběru faktur přijatých

Datum vydání: 29.01.2023 - číslo verze: 2023V013
- dodací listy přijaté - doplnění funkcí a opravy drobných chyb
- ceník - doplněn hromadný výpočet spotřební daně pro alkohol
- zálohové faktury - doplněna možnost kopírování zálohové faktury
- bankovní transakce - oprava párování plateb s fakturami

Datum vydání: 17.01.2023 - číslo verze: 2023V002
- úprava ručního párování faktur s bankovními transakcemi
- nový číselník "Kategorie ceníku"
- do číselníku položek přidány nové hodnoty "Objem", "% objemu"
- optimalizace přepočtu skladových pohybů a aktualizace nákupních cen VAP, FiFo


Datum vydání: 14.01.2023 - číslo verze: 2023V001
- export platebních příkazů do formátu GPC
- export faktur přijatých do formátu CSV pro Stereo 2022
- dodací listy přijaté - dílčí úpravy

Datum vydání: 05.01.2023 - číslo verze: 2022V125
- evidence platebních příkazů
- nový modul dodacích listů přijatých s vazbou na skladové pohyby a faktury přijaté
- oprava párování bankovních transakcí s fakturami
- kniha partnerů - oprava zobrazení textu poznámky v přehledu partnerů seznamu
- pokladna - vylepšena vazba mezi pokladnou a fakturami vydanými, zálohovými a přijatými
- faktury vydané - vylepšen výběr daňových záloh k úhradě faktury


Datum vydání: 24.11.2022 - číslo verze: 2022V120
- oprava práce s kurzy při načtení denního kurzu před 14:30, rozšíření počtu míst pro zadání kurzu

Datum vydání: 05.11.2022 - číslo verze: 2022V120
- oprava zobrazení poznámky partnera hned při otevření dokladu k editaci
- Helpdesk - úkoly - pokud je úkol vytvořen z události helpdesku (nebo jednoduchým zápisem události s úkolem) zobrazí se v něm i práce na události a je možné je editovat a přidávat.


Datum vydání: 25.10.2022 - číslo verze: 2022V119
- přidána volba "nezobrazovat v B2B" pro ceníkovou položku
- v B2B doplněno převzetí formy úhrady z karty odběratele, pokud u kontaktu není zakliknuta ani hotovost nebo převod pro B2B
- v přehledu skladu je nyní výchozí zobrazení bez neaktivních položek ceníku. Tlačítkem je možné zobrazit neaktivní položky


Datum vydání: 28.09.2022 - číslo verze: 2022V118
- přidán číselník sazeb DPH
- oprava výpočtu skladové ceny při částečném výdeji do mínusu
- historie změn záznamů nyní zobrazuje vedle původní hodnoty i novou hodnotu
- historie změn záznamů nyní zobrazuje i hodnoty z nadřazených tabulek (doposud se zobrazovaly pouze hodnoty klíčů)
- šablonu emailů je nyní možné nastavit tak, že v příloze emailu budou i další soubory přiložené k dokladu
- uživatelské tiskové sestavy mohou nyní nahradit originální sestavu a originální sestava se pak nebude nabízet k tisku
- dílčí opravy systému


Datum vydání: 26.08.2022 - číslo verze: 2022V108
- oprava odesílání zálohové faktury emailem
- faktura a zálohová faktura - přidána možnost vložení řádku faktury bez množství, jen s cenou
- zálohová faktura - QR kód zvětšen a přesunut do levé spodní části faktury (stejně jako na daňové faktuře)
- příjemka a výdejka - doplněna o váhu brutto a netto


Datum vydání: 14.08.2022 - číslo verze: 2022V104
- hromadná akce mazání - oprava a vylepšení funkčnosti
- přijaté faktury - čtení QR kódu z PDF nebo skenované faktury opraveno pro správnou funkci a vložení dat do karty faktury
- drobné opravy

Datum vydání: 10.08.2022 - číslo verze: 2022V102
- hromadné akce nyní umožňují změnu stavu dokladů
- zakázka - při vytvoření faktury se nově do faktury přenášejí obsahy polí "poznámka1" a "poznáma2"
- zakázka - pokud je dodavatel neplátce DPH, nešla zakázka uložit - opraveno

Datum vydání: 24.07.2022 - číslo verze: 2022V099
- úkoly v helpdesku mají nyní dva nové příznaky "placeně" a "fakturováno"
- události v helpdesku mají nový příznak "placeně"

Datum vydání: 22.07.2022 - číslo verze: 2022V098
- oprava přiřazení PDF faktur vygenerovaných z mobilní aplikace doprava k objednávkám v B2B

Datum vydání: 20.07.2022 - číslo verze: 2022V097
- oprava vymazání numerické hodnoty v položkách faktur, zakázek, dodacích listů, objednávek kdy při smazání čísla se tato prázdná hodnota nenahradila nulou.
- do zakázek doplněna možnost vytvoření zálohové faktury ze zakázky

Datum vydání: 19.07.2022 - číslo verze: 2022V092
- odběratelé - vlastní ceník položek nyní umožňuje volbu fixní nebo proměnlivé ceny. Proměnlivá cena je výchozí a cena se pak aktualizuje při změnách hlavní ceny v ceníku

Datum vydání: 18.07.2022 - číslo verze: 2022V091
- nový info box na úvodní stránku - obsahuje informace o předpokládané výši DPH za zvolené období.
- v přehledu skladu do tiskových sestav obratů na a pohybů doplněny identifikační údaje odběratelů, pokud jsou vybrání do filtru
- objednávka - v případě naskladnění celé objednávky tlačítkem "naskladnit" je nyní zakliknuto "naskladněno"
- B2B - opraveno přeskakování na první stránku seznamu položek po vložení položky do košíku
- doplněna funkce pro odesílání upomínek neuhrazených faktur vydaných a zálohových faktur

Datum vydání: 12.06.2022 - číslo verze: 2022V088
- opravena chyba exportu knihy partnerů do CSV, XLS, XML
- nastavena minimální šířka sloupců s datumem nebo datumem a časem

Datum vydání: 05.06.2022 - číslo verze: 2022V086
- nově možnost výběru tiskové sestavy pro náhled/pdf/email - zatím pouze v modulu "dodavalské reklamace"

Datum vydání: 29.05.2022 - číslo verze: 2022V084
- zvětšen QR kód faktur na 4,5cm
- nově upozorňování na změny provedené jinými uživateli v modulech "Úkoly" a "Reklamace"

Datum vydání: 22.05.2022 - číslo verze: 2022V082
- oprava vytváření pokladních záznamů z hotovostních úhrad faktur vydaných, zálohových a přijatých
- B2B - historie objednávek doplněna o zobrazení detailů objednávek včetně položek
- B2B - historie objednávek doplněna o možnost stažení PDF faktury, pokud již byla vystavena

Datum vydání: 15.05.2022 - číslo verze: 2022V081
- zrychlení ukládání karty ceníku
- aktualizace funkci modulu reklamace

Datum vydání: 04.05.2022 - číslo verze: 2022V080
- při otevřeném dokladu je v názvu okna nově zobrazeno i číslo dokladu
- oprava zrušení vazby dodacích listů na fakturu pokud je dodací list z faktury odebrán

Datum vydání: 28.04.2022 - číslo verze: 2022V078
- okno s poznámkou partnera je přesouvatelné a pamatuje si svou pozici při dalším načtení stránky
- sklad - příjemka i výdejka nyní umožňuje volbu střediska a volbu obchodníka
- střediska - přidána možnost nastavení výchozího střediska
- dodavatelé / odběratelé - přidáno hledání podle IČa
- na úvodní obrazovku doplněno zobrazení zakázek, které mají začátek práce v aktuálním datu

Datum vydání: 25.04.2022 - číslo verze: 2022V058
- na úvodní obrazovku doplněno zobrazení faktury přijatých po splatnosti
- možnost zapnutí zobrazování poznámky partnera ve všech částech programu
- poznámka partnera nyní umožňuje práci s formátovaným textem


Datum vydání: 10.04.2022 - číslo verze: 2022V057
- přijaté faktury - oprava výpočtů ceny bez DPH a DPH při zadané ceně s DPH
- přijaté faktury - možnost vypnutí automatického výpočtu ceny bez DPH a DPH
- zakázky - zahrnutí částky z přiřazené přijaté faktury k zakázce do nákladů a tím do výpočtu zisku zakázky
- kniha partnerů - doplněna záložka "doklady", na které najdete přehled všech vytvořených dokladů pro tohoto partnera.


Datum vydání: 07.04.2022 - číslo verze: 2022V035
- oprava zobrazení uložených uživatelských filtrů
- přijaté faktury - rychlá úhrada přijaté faktury tlačítkem v kartě, hromadné úhrady přijatých faktur
- B2B - oprava zobrazené slevy při ceně zadané v partnerském ceníku
- zakázky - změny ve výrobních položkách zakázky


Datum vydání: 23.03.2022 - číslo verze: 2022V030
- Reklamace - odesílání emailem, pozorovatelé, položky, konverzace


Datum vydání: 13.03.2022 - číslo verze: 2022V022
- Zakázky - přidána záložka pro evidenci výroby
- Helpdesk - jednoduché zadání - přidána volba přiřazeného pracovníka pro úkol a odeslání emailu s upozorněním tomuto pracovníkovi
- Úvodní stránka - přidán box "faktury po splatnosti" s přehledem nejhorších plátců


Datum vydání: 05.03.2022 - číslo verze: 2022V020
- Helpdesk - přidána volba kategorie vytvořeného úkolu
- Zakázky - přidána norma v ks/hod do úkolů na ceníkové položce, přidány kusy ok, zmetky, celkem do práce na položce


Datum vydání: 28.02.2022 - číslo verze: 2022V019
- B2B - upravena velikost pole pro zápis počtu kusů v prohlížeči Chrome
- Helpdesk - přidána možnost vytvoření úkolu ze zapsané události


Datum vydání: 24.02.2022 - číslo verze: 2022V018
- kniha faktur vydaných a přijatých doplněna o volbu typu datumu podle kterého jsou faktury filtrovány
- kniha faktur vydaných a přijatých - opravena chyba, která znemožňovala filtrování podle měny
- zakázky - přidána možnost vytvoření více faktur z jedné zakázkyDatum vydání: 19.02.2022 - číslo verze: 2022V014
- modul "Úkoly" - rozšířen o pole "kontroloval" a "kontrola"
- oprava zobrazení menu "faktury" pokud uživatel nemá oprávnění k žádné z částí faktur
- modul "faktury" - přidána možnost úhrady faktury ze seznamu faktur a také možnost hromadné úhrady více vybraných faktur
- moduly "faktury, zálohy, přijaté faktury, interní faktury" - opravena chyba kdy při úhradě faktury byla přepočítána znovu celá faktura, díky tomu mohlo dojít ke změně celkové částky pokud bylo mezitím změněno nastavení zaokrouhlení faktur
- modul "sklad" - změna v práci s aktuálním množstvím na skladě. V přehledu skladu se nyní zobrazuje i mínusový stav položek, který vznikl výdejem do mínusu. V ostatních částech aplikace se stav do mínusu nezobrazuje.
- hromadné stažení PDF dokladů je doplněno kromě ZIP souboru také o stažení do jednoho PDF souboru pro snažší hromadný tisk
- modul "doprava" - export souborů pro PPL a DHL opraven tak aby pracoval správně s dodací adresou


Datum vydání: 06.02.2022 - číslo verze: 2022V012
- helpdesk - nový modul "Úkoly"
- karta partnera - oprava pole pro zadání IBAN - rozšířeno na správný počet míst
- B2B - oprava chybného zobrazení cen po slevách v kompletním ceníku


Datum vydání: 04.02.2022 - číslo verze: 2022V010
- helpdesk - rychlé zadání - doplněna pole datum zadání, důležitost, hotovo, veřejné
- helpdesk - rychlé zadání - opraveno vkládání souborů


Datum vydání: 27.01.2022 - číslo verze: 2022V009
- Při vložení položky do faktury, zakázky, nabídky, dodacího listu, který je v eurech se vložená cena z vlastního ceníku přepočte ještě jednou kurzem - opraveno.Datum vydání: 23.01.2022 - číslo verze: 2022V008
- faktury vydané - doplněn export do účetnictví Stereo ve formátu CSV.

Datum vydání: 19.01.2022 - číslo verze: 2022V007
- číselník eshopů - přidána možnost nastavení variabilního symbolu vytvořené faktury shodného s číslem zakázky
- "pobočka" na dokladech nahrazena "Dodací adresa"
- zakázky - při vytvoření faktury má zakázka automaticky nastaven stav "Hotovo"
- opravy exportů DHL a PPL
- doplněn export pro ParcelShop


Datum vydání: 16.01.2022 - číslo verze: 2022V006
- modul doprava - doplněn export pro DHL a PPL
- zakázky - při vytváření faktury ze zakázky je automaticky vytvořen dodací list a tento pak vložen do modulu "doprava" kde je vytvořena nová doprava odpovídajícího typu (podle zakázky)
- typy dopravy - je zde možnost vypnutí automatického vkládání dodacího listu do dopravy
- číselník eshopů - přidána možnost vypnutí odesílání potvrzení o stažení zakázky zpět na eshop
- v nastavení parametrů přibyla možnost zapnutí / vypnutí automatického vytváření dodacích listů ze zakázky při vytvoření faktury


Datum vydání: 06.01.2022 - číslo verze: 2022V003
- oprava chyby tisku QR kódu
- změna polohy QR kódu na faktuře - do stejného řádku jako razítko
- doplněna možnost kopírování faktur. Pokud se kopíruje faktura s vazbou na sklad, jsou znovu provedeny i výdeje / příjmyDatum vydání: 03.01.2021 - číslo verze: 2022V002
- nabídky - centrální hledání nyní hledá i podle polí "vaše značka", "naše značka"

Datum vydání: 02.01.2021 - číslo verze: 2022V001
- Sklad - oprava generování tiskové sestavy „Obrat obchodních partnerů - celkem" do XLS a CSV. V případě zakliknutí "Seskupit podle PSČ a položek ceníku" končila s chybou.
- Sklad - tisková sestava „Obrat na skladových kartách“ rozšířena o možnost filtrování podle kódů položek
- V editaci dokladu je nyní zobrazena karta dokladu a pod ní zbývající záložky - Faktury, Dodací listy, Zakázky, Nabídky, Objednávky, Příjem a výdej na sklad, Pokladna, Helpdesk, Doprava
- Všechny moduly programu - přidána možnost hromadného výběru dokladů a záznamů pro další hromadné akce. Ve všech evidencích je možnost hromadného mazání, další volby pro hromadné akce budou přibývat
- Uživatelé - přístupové práva - oprava chyby, kdy nešlo přidělovat najednou práva konkrétnímu modulu, ale vždy jen všem modulům najednou
- Faktura vydaná, zálohová, opravný daňový doklad - oprava chyby kdy se nezobrazovaly všechny účty, které měly zobrazení povolené
- Zakázky - přidána možnost hromadného vystavení faktur k vybraným zakázkám
- Faktury vydané, zálohové, interní doklady - přidána hromadné akce - stažení PDF dokladů
- Faktury vydané, zálohové, interní doklady, zakázky, nabídky, dodací listy, objednávky - přidána hromadná akce pro zamknutí a odemknutí dokladů
- Faktury přijaté - přidáno zobrazení spárovaných dokladů
- Faktury vydané, zálohové, interní doklady, zakázky, nabídky, dodací listy, objednávky - přidána možnost tisku, stažení do PDF přímo ze seznamu dokladů
- Faktury vydané - přidána možnost vytvoření opravného dokladu přímo z karty faktury, a také ze seznamu faktur
- Faktury vydané - přidáno tlačítko pro zobrazení rychlého náhledu na obsah faktury přímo ze seznamu faktur
- Kniha partnerů - doplněna možnost kontroly DIČ dle evropského registru VIES


Datum vydání: 03.12.2021 - číslo verze: 2021V218
- Uživatelé - přidána možnost členění uživatelů do skupin. Jeden uživatel může být ve více skupinách.
- Skupiny uživatelů - na skupině uživatelů je možné nastavit místo, do kterého skupina patří. Míst na jedné skupině může být více.
- Zařízení - pokud je uživatel přiřazen do skupiny, která má přiřazena místa, jsou uživateli zobrazeny pouze ta zařízení, která jsou zařazena do odpovídajícího místa
- Přihlašování - oprava chyby v ukládání přihlášení uživatele, byl odhlašován i přesto že měl zakliknuto "zapamatovat přihlášení"
- Registrace, přihlášení, zapomenuté heslo - tyto formuláře jsou doplněny o technologii Google reCaptcha v3 pro ochranu proti spamu.
- Faktury vydané, zálohové - změna účtu změní i měnu podle toho jakou měnu má účet nastavenu. Změna měny vyvolá změnu na účet, který má vybranou měnu jako výchozí.
- Tabulky jednotlivých evidencí - u každé tabulky je možno nastavit počet řádků na jednu stránku, také je možno vypnout/zapnout automatický přechod na další stránku
- Na všech evidencích kde je tlačítko "Export" do XLS, CSV a XML byl export upraven tak aby výsledný soubor obsahoval jen sloupce, které má uživatel vybrány pro zobrazení.
- Eshopy - práce s eshopy doplněna o export stavů skladů pro SimpleStore
- Eshopy - upraveno zobrazení návratových hodnot z eshopů
- ARES - oprava načítání ulice pokud v daném místě neexistuje, je nahrazena názvem místa
- ARES - opraveno vyplnění státu "Česko"
- Sklad - tisková sestava "Obrat na skladových kartách" nyní umožňuje filtrování podle ceníkových skupin, seskupování podle odběratelů a je možné vypnout tisk cen
- Uživatelé - změna v definici přístupových práv. Přehlednější tabulka s právy, rozdělena a seřazena podle menu programu
- Nastavení - maximální velikost souboru s logem a razítkem je nyní zvýšena z 1MB na 4MB
- Exporty seznamů - upravena funkce v případě počítaných sloupců
- Sestava faktury vydané a zálohové - zvětšen QR kód a přesunut do zápatí faktury, upraven překlad těchto formulářů


Datum vydání: 27.10.2021 - číslo verze: 2021V198
- Faktury - aktivována možnost vytvoření dodacího listu přímo z faktury
- Faktury, Dodací listy, Objednávky, Zakázky, Nabídky - na PDF dokumenty přidán oddělovač jednotek a množství
- Možnost nastavení generování názvu PDF souborů (název firmy - číslo dokladu, číslo dokladu - název firmy)
- Faktury, zálohové faktury - oprava vzhledu faktur
- Zálohová faktura - vytvořená konečná faktura nyní automaticky obsahuje datum úhrady
- Zálohová faktura - opravena chyba kdy nešla vytvořit exportní faktura
- Ceník - přidána možnost generování EAN13 kódů
- Ceník - přidána tisková sestava pro tisk štítků s EAN kódy


Datum vydání: 30.09.2021 - číslo verze: 2021V194
- Helpdesk - změna funkce volby "veřejná" u události a řešení události - výchozí stav události je "veřejná" a v tom případě jsou odesílány emaily o změnách ve zpracování události na klienta. Výchozí stav pole "veřejná" u každého řešení je
stejný jaký má aktuálně nadřazená událost.
- Oprava nefunkčních anglických překladů v celé aplikaci
- Doplněn přehled odeslaných emailů v nabídce "Agenda -> Odeslané emaily"
- Intranet Majetek - doplněn o evidenci pohybů majetku při změně umístění
- Vylepšeno ukládání uživatelských filtrů v přehledových tabulkách
- Intranet Místa - rozšíření zadávání adresy a doplněno číslo místa
- Mobilní aplikace - Doprava - přechod na https protokol, oprava chyby ve vytváření faktur


Datum vydání: 26.08.2021 - číslo verze: 2021V186
- Interní doklady - nově doplněn modul evidence interních účetních dokladů
- Úhrady zálohových faktur - doplněny úhrady zálohových faktur, fungují stejně jako úhrady běžných faktur
- Uhrazené zálohové faktury - lze z nich vytvořit daňový doklad k zaplacené záloze, nebo konečnou fakturu

Datum vydání: 23.08.2021 - číslo verze: 2021V181
- Banka - nově doplněn import formátu JSON České Spořitelny
- Banka - nový export transakcí do formátu XML - Pohoda
- Emaily - nově je možno zvolit globální emailovou adresu, která bude použita jako odesílatel pro všechny odchozí emaily
- Ceník - ceníková skupina je nyní povinná položka
- Mobilní aplikace "Doprava" - opraveno zobrazení položek u komisních dodacích listů, které ještě nebyly vyfakturovány
- Mobilní aplikace "Doprava" - doplněno zobrazení chybějící částky k hotovostní úhradě
- Evidence klientů a dodavatelů přejmenována na "Adresář"
- Adresář - doplněn import z CSV
- Karta uživatele - doplněno zobrazení historie přihlášení
- Karta uživatele - doplněno zobrazení historie práce uživatele
- Úvodní stránka - zobrazení podlimitních stavů doplněno možnost zobrazení stavů pod požadovaným množstvím
- Historie změn záznamů - opravena chyba vykreslování v případě více záznamů než se vejde na monitor
- Sklad příjemky a výdejky - doplněny tiskové sestavy "Příjemky v období" a "Výdejky v období"
- Položky zpět - příjem z dodacích listů, faktur - oprava chybné prodejní ceny přijatých položek zpět
- Doprava - přidáno pole "datum ukončení" - pokud není vyplněno, vyplní se automaticky aktuálním datumem při ukončení dopravy. Tento datum se pak použije pro příjmy z dopravy do pokladny a pro úhrady dodacích listů a faktur
- Doprava a pokladna - při ukončení dopravy se do pokladny zapíšou příjmy a výdeje s popisem obsahujícím název dopravy. Hotovost zúčtoval je nyní vyplněno podle aktuálního uživatele kdo dopravu uzavřel.
- Zakázky - úkoly - k úkolu je možné přidat "podúkoly". Pak je hlavní úkol modře podbarven a jsou do něj sčítány hodiny podúkolů
- Zakázky - úkoly - hodiny již nejsou počítány z rozdílu začátku a konce úkolu při zadání, protože úkol má začátek a konec, které tvoří obdbobí, v kterém může být úkol splněn.
- Seznamy v dokladech (např. položky faktury, položky dodacího listu apod.) - zrušeno zobrazení čtyř sloupců vytvořeno, vytvořil, změněno, změnil. Místo zobrazení ve sloupcích jsou tyto údaje zobrazeny v bublině po najetí na tlačítko pro zobrazení historie změn.
- Seznamy - nyní zobrazují komponentu se stránkováním a počtem záznamů i když je k dispozici jen jedna stránka. Je to užitečné pro získání počtu zobrazených záznamů například při filtraci, pokud jich je méně než na jednu stránku.

Datum vydání: 15.07.2021 - číslo verze: 2021V160
- zobrazení historie změn záznamu je dostupné ve všech částech systému
- do zobrazení historie změn záznamu bylo přidáno pole "zdroj změny", které obsahuje název modulu a funkce, z které byla změna vyvolána
- pokladna - rychlé součty v horním řádku nyní reagují na aktuálně nastavený filtr
- pokladna - tisk pokladní knihy doplněn o zohlednění počátečního stavu (pokud není zvolen tisk s filtrem dle zadaného textu)
- úhrady dodacích listů se nyní aktualizují do vydané faktury při kliknutí na tlačítko pro vytvoření faktury
- mobilní aplikace "Doprava" je upravena pro práci s částečnými úhradami dodacích listů, zapsaných před vložením dodacího listu do dopravy
- Helpdesk - z nabídky pracovníků v editaci události jsou nyní vyloučeni neaktivní pracovníci
- Helpdesk - oprava emailové adresy, která je použita jako odesílatel v odpovědi na příchozí požadavky do helpdesku
- Sklad - opravena aktualizace poslední nákupní ceny v ceníku tak aby se v případě výdeje do mínusu nenastavovala nulová
- Sklad - aktualizována a optimalizována práce se skladovými ceny evidovanými formou váženého aritmetického průměru
- Půjčovna - rezervace majetku nyní není možná pokud je majetek v jednom ze stavů "vypůjčeno", "vyřazeno" nebo "oprava"


Datum vydání: 11.07.2021 - číslo verze: 2021V150
- aktivováno API pro mobilní aplikaci "Expedice"
- nový modul "Expedice" je připraven k práci
- nová mobilní aplikace "Expedice" pro Android je zatím dostupná v testovacím provozu pro vybrané uživatele
- nová tisková sestava "Přehled zakázek podle středisek"
- v zakázkách je nyní možno zvolit "středisko" u prodejních položek, nákladových položek a práce. Toto navazuje na výše uvedenou tiskovou sestavu, která s členěním obsahu zakázky na střediska počítá.
- hromadné emaily - oprava vkládání skupin adres odběratelů
- mobilní aplikace "Doprava" - opraveno vytváření faktur z dodacích listů v komisi. Z takových dodacích listů se faktury vytvářet nemají.
- opravena chyba zpracování obrázků typu TIF při jejich vložení k dokladu
- opraven import csv souborů tak aby v případě vázaných tabulek správně zpracoval hodnoty z více sloupců (faktury vydané a odběratelé)
- u nákladových položek zakázek je nyní možno vybrat přijatou fakturu, která je k této nákladové položce přiřazena.
- v tiskové sestavě "Přehled zakázek podle středisek" se pak u nákladových položek tiskne číslo faktury, datum dph a dodavatel na základě vybrané přijaté faktury.
- při vkládání nového dodacího listu do dopravy se v rozbalovacím seznamu s dostupnými dodacími listy nezobrazují dodací listy již vložené do jiné dopravy ani když ještě nejsou ukončeny.
- import zakázek z eshopu 2HCS 3.0 řeší nově vyhledávání a případný zápis nového odběratele podle ref. čísla, poté podle IČ a jako poslední podle názvu odběratele
- import zakázek z eshopu 2HCS 3.0 - telefon a email zákazníka se zapisuje i do hlavní karty odběratele
- dodací list - opraveno odskočení datumu vystavení na nový řádek
- dodací list - přidána možnost zapnutí řazení položek na dodacím listu podle výchozího umístění z číselníku položek
- dodací list - řazení podle výchozího umístění z číselníku položek má přednost před položkami bez umístění. Položky bez umístění mají přednost před pořadím definovaným skupinou.
- rychlé součty v evidenci faktur vydaných, zálohových a přijatých nyní zohledňují aktuálně nastavený filtr.
- tisková sestava "Obrat obchodních partnerů - celkem" z přehledu skladu nyní bere při výpočtu zisku ohled i na položky zpět v dodacích listech a fakturách


Datum vydání: 15.06.2021 - číslo verze: 2021V140
- sestava pohybů na skladových kartách zjednodušena a optimalizována
- opravená práce s kontaktními osobami tak aby s při odesílání dokladu emailem použily všechny povolené kontakty i v případě, že je nebo není vybrána pobočka
- nově je při vytvoření faktury vydané, zálohové a přijaté kontrolována a vyžadována jedinečnost číslování dokladu
- v tištěné příjemce je přidáno zobrazení nákupní ceny a kurzu cizí měny pokud je kurz různý od 1
- výběr číselných řad faktur je nyní seřazen podle abecedy (dříve byl jen podle toho jestli byla číselná řada nastavena jako výchozí).
- kniha faktur vydaných nyní použije filtr "částka od" jen pokud je zadaná hodnota různá od 0
- dokončení registrace do systému nyní vyžaduje potvrzení přijetí emailu na adresu zadanou při registraci. Bez kliknutí na aktivační odkaz v emailu není možné první přihlášení
- opraveny chybějící překlady
- v informačním panelu na úvodní obrazovce jsou doplněny zobrazené informace o expiraci licence, podpory a o využití limitů prostoru a počtu záznamů
- k odesílání emailů nyní aplikace využívá SMTP server uživatele. Aby bylo možné emaily odesílat, je potřeba v nastavení programu doplnit údaje pro SMTP server

Datum vydání: 26.05.2021 - číslo verze: 2021V131
- podpora PHP7.4 (upgrade mpdf 8.x)
- B2B - úvodní stránka obchodníka s výběrem firem nyní obsahuje i stránkování, aby při větším množství přiřazených odběratelů netrvalo načítání příliš dlouho
- v celém systému doplněny exporty aktuálně viditelných dat do formátů CSV, XML, XLS. Tyto exporty respektují aktuálně nastavený filtr a řazení
- doplněno vyhledávání podle obsahu dokladů pro moduly: faktury vydané, přijaté, zálohové, dodací listy, objednávky, zakázky, nabídky
- opraveno listování kolečkem myši v seznamech kdy při nastaveném předdefinovaném filtru
- do zakázek přidána možnost objednat pouze nákladové položky nebo pouze prodejní položky
- kniha faktur vydaných umožňuje filtrování podle fakturované částky
- při vytvoření dodacího listu z výdejky přidána vazba na fakturu vydanou, pokud již byla u výdejky předtím vytvořena
- opravena chyba kdy při úpravě ceny příjemky mohla být chybně přepočítána faktura vydaná, která obsahovala upravovanou položku příjemky
- na kartu položky a kartu partnera přidána záložka "statistika", která zobrazuje ve formě grafu vývoj nákupní ceny a obratů.
- úhrady faktur a dodacích listů jsou nyní propojeny. Pokud uhradím dodací list a existuje k němu faktura, je uhrazena i faktura a naopak.
- oprava úhrady dodacích listů kdy při neexistující faktuře dodací list nešel uhradit (chyba z verze 2021V130)
- doplněn výpočet zisku na jednotlivých položkách faktury při vytvoření faktury z dodacího listu
- opravena editace oprávnění přístupu k firmě v kartě uživatele
- vypnuto stránkování při výběru položek ve vytváření zakázky z nabídky
- nový modul "Hromadné emaily" pro hromadné rozesílání emailů zákazníkům, zaměstnancům
- doplněn číselník skupin partnerů, který má využití při hromadném rozesílání emailů
- nový modul "Oznámení" pro zobrazení důležitých informací uživatelům aplikace v rámci firmy
- přidána kontrola duplicitu číslování faktur, při zjištění že bylo zadáno již existující číslo faktury je vyvoláno upozornění a formulář není uložen
- výběr číselných řad faktur je seřazen podle názevuDatum vydání: 2021V057
- Výchozí filtry podle stavů záznamů - přidány nově filtry podle stavů záznamů pro všechny evidence
- Opravena rychlost vytváření nového dodacího listu
- Výměna funkce ArrayHash() za array(), protože ArrayHash vykazovalo nestandardní chování

Datum vydání: 2021V045
- Uživatelé - nově možnost kopírování nastavení mezi jednotlivými uživateli

Datum vydání: 2021V042
- Historie změn záznamů - nově je u každého záznamu možnost zobrazit historii změn
- Intranet - doplněna evidence docházky zaměstnanců a související tiskové sestavy
- Intranet - evidence zakázek, která je propojena s docházkou zaměstnanců

Datum vydání: 2021V039
- Faktury a dodací listy - přidána možnost zapnout seskupování položek dokladů se stejným názvem, jednotkami a cenou za kus.
- B2B - oprava zpracování prodejní ceny v případě individuální slevy a zároveň slevy na skupině zboží

Datum vydání: 2021V038
- Helpdesk - oprava odesílání emailů jak z veřejné části tak z interní

Datum vydání: 2021V037
- Číslování dokladů a záznamů - při přechodu na nový rok se nyní nenulují číselné řady dokladů, které nemají použitu proměnnou pro rok (2R) nebo (4R)
- Typy úhrad - doplněna volba "nevytvářet fakturu z dodacího listu". Pokud je u daného typu úhrady zvoleno, nebudou z dodacího listu vytvářeny faktury.
- Kniha dodacích listů - doplněn tisk poznámky a čísla faktury, pokud je vytvořena
- Číselník položek - definitivní verze nastavení neaktivních položek v ceníku
- Číselník položek a údržba data - přidána možnost aktualizovat nákupní cenu v dokladech, kde je nákupní cena položky nulová
- Uživatelé - do přehledu uživatelů doplněno pole "Vlastní firma", které zobrazuje firmu, ve které byl uživatel vytvořen a v které je možné upravovat jeho údaje.
- Uživatelé - upravena editace uživatele firmy. Pokud je vlastní firma uživatele jiná než aktuálně zvolená, pak lze upravovat pouze přiřazenou skupinu oprávnění uživatele. Ostatní údaje je potřeba upravovat ve vlastní firmě uživatele.

Datum vydání: 2021V003
- Klienti a dodavatelé - doplěno pole "výrobce"
- Číselník položek - doplněno pole "výrobce"
- Číselník položek - doplněna možnost nastavení neaktivních položek v ceníku podle definovaných podmínek.
- nastavení tabulek - pokud je v systému přidán nový sloupec, objeví se tento sloupec na předdefinovaném místě (dříve bylo nutné resetovat nastavení tabulky)
- Přehled skladu - tisková sestava "Prodeje za období" doplněna o filtr podle výrobce. Dále je doplněna možnost netisknout ceny. Také je možné seskupit tisk podle odběratelů.
- Fyzická inventura - prodejní ceny výdejek vytvořených z inventurních rozdílů jsou nyní rovné skladovým cenám
- Sklad - výdej - opravena chyba kdy se při výdeji nulovala poslední nákupní cena uložená v číselníku položek

Datum vydání: 2021V002
- údržba - doplněna volba pro aktualizaci datumu úhrady faktur. U dokladů, které nemají datum úhrady vyplněn se provede součet plateb a pokud je rozdíl oproti fakturované částce menší než 1, doplní se datum úhrady podle poslední platby
- kniha faktur vydaných - volba "min. rozdíl" upravena ať se nepočítá ze zaokrouhlených částek, ale z oříznutých dolů. Zaokrouhlené částky faktury a úhrady totiž mohly dát korunový rozdíl i když korunový nebyl.
- B2B - náhledový obrázek má velikost omezenou již na serveru, uživatelům se bude stránka načítat rychleji
Datum vydání: 2021V001
- doprava - opravena chyba kdy při přerušení odesílání dodacího listu a následném novém odeslání byly položky zpět na dodacím listu zdvojeny

Kategorie

Blog Blog(24) Faktury Faktury(5) Helpdesk a všeználek Helpdesk a všeználek(2) Obecné Obecné(5) Objednávky Objednávky(0) Sklad Sklad(3) Zakázky Zakázky(0)

Oblíbené články

19. březen 2024
Bankovní účty
26. prosinec 2023
Nastavení programu TRYNX

Oblíbené značky

Blog jen tak Blog jen tak faktury faktury Návody Návody Popis funkcí Popis funkcí

Poslední komentáře